Paveikslas
EUCHARISTINIS KONGRESAS

Kauno II dekanato Eucharistinis kongresas

Raudondvaris 

                                      2008 m. balandžio 26-27 d.

     Balandžio 26-27m. Raudondvario parapijoje šventėme Kauno II dekanato Eucharistinį kongresą, skirtą Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų Jubiliejui paminėti. Šio Eucharistinio kongreso tema - „ Mes juk visi dalijamės viena duona.“(1Kor.10,17)

     Eucharistija yra kiekvieno tinkinčiojo ir visos Bažnyčios didžiausias slėpinys ir gyvenimo šerdis, tai viso krikščioniško gyvenimo kuliminacija. Švęsti Eucharistiją - tai asmeniškai susitikti su Jėzumi, pasislėpusiu duonoje, nes tik Jėzus gali numaldyti mūsų trokštančias gyvenimo širdis, išgirsti ir atsiliepti į patį giliausią mūsų širdies šauksmą. Labiausiai už viską žmogus gyvenime ilgisi Dievo, nes pagal Dievos planą žmogus sukurtas amžinai būti su Juo, atspindėti Dievo paveikslą ir panašumą. Eucharistijoje Jėzus pasilieka amžinai, leisdamamas mums paprastai ir žmogiškai patirti Jo buvimą, susivienyti su Juo ir pamažu tapti tokiems, kaip Jis. Eucharistijoje pasiliekantis Jėzus mus keičia, stiprina, moko, guodžia, veda, atnaujina ir džiugina. Per Eucharistiją dalyvaujame Jėzaus mirtyje ir Prisikėlime, Jis įeina į mūsų gyvenimus kaip dėl mūsų iš meilės įsikūnijęs, miręs ir prisikėlęs Viešpats. Eucharistijos šventimas- tai yra Viešpaties pergalės prieš mirtį išgyvenimas, tai yra mūsų buvimas su Juo toje didžioje pergalėje prieš nuodėmę.

     Eucharistinis kongresas – tai iškilmingas bendruomenės susirinkimas apmąstyti, džiaugtis ir naujai išgyventi savo tikėjimą Eucharistiniu Jėzumi, tai proga atnaujinti savo, kaip bendruomenės, vienybę Kristuje ir tuo pačiu liudyti pasauliui realų ir tikrą Dievo buvimą Bažnyčioje. Eucharistijos šventimas vienija ir kuria Bažnyčią, per Eucharistiją mes tampame viena Kristuje. Eucharistinis kongresas - tai beatodairiškos Dievo meilės kiekvienam žmogui ir Bažnyčios vienybės liudijimas pasauliui.

     Eucharistiniai kongresai buvo pradėti rengti XIX a. Vakarų Europoje. Pirmasis toks kongresas įvyko Prancūzijoje. Eucharistiniu kongresu siekta atkreipti gilesnį žmonių dėmesį į Eucharistiją, sustiprinti tikėjimą. Vėliau imta organizuoti ir tautinius kongresus. Pirmasis Eucharistinis kongresas Lietuvoje įvyko 1934 m., jo metu Lietuva pasiaukojo Švč. Jėzaus Širdžiai. Antrasis Eucharistinis kongresas įvyko 2000 m. ir buvo svarbiausias Jubiliejinių metų įvykis. Eucharistiniai kongresai švenčiami ir mažesnėse benduomenėse – vyskupijose, dekanatuose. Tokio pobūdžio yra ir šis Eucharistinis kongresas.  

Programa bažnyčioje

Balandžio 26 d. (šeštadienis)

1000 val. Šv. Mišios. Iškilmingas Eucharistinio Kongreso atidarymas. Šv. Mišių aukai vadovauja vysk. Juozas Preikšas, dalyvauja kunigai svečiai ir Kauno II dekanato kunigai. Gieda Raudondvario bažnyčios choras.

1100 val. Švč. Sakramento adoracijos pradžia. Šeimų adoracijos valanda.

1200 val. Švč. Sakramento adoracija. Vadovauja dekanato parapijų Caritas savanoriai. Po adoracijos dvasinė bendrystė, susitikimas su kun. Leonardu Jagminu SJ ir agapė parapijos salėje.

1400 val. Švč. Sakramento adoracija. Vadovauja dekanato parapijų Gyvojo rožančiaus grupelių nariai.

1600 val. Švč. Sakramento adoracija. Vadovauja dekanato parapijų Marijos legiono nariai.

1800 val. Švč. Sakramento adoracija. Vadovauja dekanato Jaunimo centras.

1900 val. Vakarinė Švč. Sakramento adoracija. Vadovauja Karmėlavos parapijos atstovai.

2000 val. Vakarinė Švč. Sakramento adoracija. Vadovauja Rumšiškių parapijos atstovai.

2100 val. Vakarinė Švč. Sakramento adoracija bažnyčioje. Adoracijai vadovauja Babtų parapijos atstovai.

2200 val. Vakarinė Švč. Sakramento adoracija. Vadovauja Raudondvario parapijos atstovai.

2300 val. Švč. Sakramento adoracija. Vadovauja dekanato parapijų kunigai.

Programa šeimoms

1200 Šeimų eisena i6 bažnyčios į Raudondvario kultūros centrą.

1215 Kavos pertraukėlė prieš konferenciją.

1230 val. Konferencija Raudondvario kultūros centre „Šeima ir Eucharistija“: „Biotechnologijų iššūkis šeimai“ (prof. teol. dr. Andrius Narbekovas) ir „Šeima ir Eucharistija“ (Prel. doc. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas).

1400 val. Konferencijos pabaiga ir meninė dalis. 

Jaunimo programa: 

1600 val. Pradžia: jaunimo atvykimas, registracija ir įsikūrimas Raudondvario gimnazijoje.

 1645 val. Susipažinimas ir trumpa įžanga – „Eucharistinis Kongresas“ (teol. dr. Benas Ulevičius)

 1800 val. Švč. Sakramento adoracija bažnyčioje.

 1920 Užsiėmimai grupelėse (Raudondvario gimnazija).

 21 00 val. Vakarienė (Raudondvario gimnazija).

 2200 val. Koncertas jaunimui (prie Raudondvario pilies). Koncertuos „Aukštyn bures + Jėzui linksmai“, „Saunds in G“ ir „Benas ir Quest rising“.

 2400 val. Šventinis fejerverkas prie Raudondvario pilies.

 015 Jaunimo eisena iš pilies į bažnyčią.

 Balandžio 27 d. (sekmadienis)

 100 val. Naktinė jaunimo Švč. Sakramento adoracija.

 200 val. Naktinė Švč. Sakramento adoracija. Vadovauja Karmėlavos parapijos atstovai.

 300 val. Naktinė Švč. Sakramento adoracija. Vadovauja Babtų - Panevėžiuko parapijų atstovai.

 400 val. Naktinė Švč. Sakramento adoracija. Vadovauja Kulautuvos – Paštuvos  parapijų atstovai.

 500 val. Naktinė Švč. Sakramento adoracija. Vadovauja Domeikavos – Lapių parapijų atstovai.

 600 val. Rytmetinė Švč. Sakramento adoracija. Vadovauja Rumšiškių parapijos atstovai.

 700 val. Rytmetinė Švč. Sakramento adoracija. Vadovauja Čekiškės parapijos atstovai.

 800 val. Rytmetinė Švč. Sakramento adoracija. Vadovauja Vilkijos parapijos atstovai.

 900 val. Rytmetinė Švč. Sakramento adoracija. Vadovauja Raudondvario parapijos atstovai.

 1000 val. Eucharistinė procesija ir iškilmingos šv. Mišios. Šv. Mišių aukai vadovauja vyskupas Jonas Ivanauskas, dalyvauja kunigai svečiai ir Kauno II dekanato kunigai. Šv. Mišių metu gieda Kauno Valstybinis choras.

 

 
   

© Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės Parapija