Paveikslas
JUBILIEJINIŲ METŲ EVANGELIZACIJOS SAVAITĖ
    

Evangelizacinė šventė   

„PAŽINK, PAMILK, LIUDYK"

Raudondvario parapijoje

 2009 m. balandžio 20 – 26 d. 

      Visą savaitę Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus parapijoje vyko evangelizacinė šventė, skirta „Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai“ jubiliejui paminėti – „Pažink, pamilk, liudyk“. Prasidėjusi pirmadienio rytą iškilmingomis Šv. Mišiomis, kurias aukojo Raudondvario parapijos klebonas, kun. Augustinas Paulauskas, šventė truko visą savaitę, sujungdama į vieną bendruomenę daugybę ne tik Raudondvario parapijos, bet ir kitų dekanato parapijų tikinčiuosius. Šeši evangelizaciniai vakarai - kiekvienas buvo skirtas vis kitokiai grupei žmonių. Pasak Raudondvario parapijos klebono, kun. A. Paulausko, pritaikant kiekvieną renginį atskiro amžiaus, socialinės grupės ar interesų žmonėms, galima geriau atliepti į skirtingus tikinčiųjų poreikius bei jiems iškylančius iššūkius.

Pirmojo vakaro Šv. Mišias aukojo ir evangelizacinį vakarą mokslo, švietimo bei kitų ugdymo įstaigų bendruomenėms vedė kun. teol. dr. Kęstutis Kėvalas. Naudodamas vaizdinę medžiagą kunigas aptarė evangelizacijos sąvoką ir šiandieninės evangelizacijos šiuolaikiniam žmogui ypatumus, iškėlė amžinąsias krikščioniškas vertybes, kurių šiandienis Vakarų pasaulis bando išvengti. Taip pat kunigas aptarė šiuolaikinio žmogaus tikėjimo savitumus, kai viską bandoma individualizuoti ir gyventi pagal savo interpretacijas, vengiant bendrystės su kitais. Kaip vieną sėkmingiausių XX- XXI a. Evangelizacijos galimybių kun.dr. K. Kėvalas akcentavo pasaulines jaunimo dienas, jaunam žmogui leidžiančias pajausti Dievo artumą ir bendrystę su kitais krikščionimis. Po susitikimo visi norintys artimiau pabendrauti su kunigu ir vieni kitais, užduoti savo klausimus, rinkosi šalia bažnyčios esančioje Germanų sodybos salėje.

Antrąjam evangelizaciniam vakarui, skirtam ligoniams ir vargstantiems, vadovavo Kauno Antano Paduviečio parapijos klebonas, kun. Vytenis Vaškelis. Prasidėjęs Šv. Mišiomis, vakaras toliau buvo tęsiamas, plėtojant kančios reikšmę tikinčiojo gyvenime. Kunigas gilinosi į kančios evangelizaciją ir į tai, kaip žmogus gali liudyti kitiems tikėjimą bei Dievo meilę išgyvendamas kančią, kartais - ir labai gilią. Pasibaigus vakarui bažnyčioje, aktyvios diskusijos apie vidinį išgydymą, egzorcizmo reikalingumą ir kitus su dvasios gydymu susijusiais klausimais persikėlė į parapijos salę.

Trečiadienio Šv. Mišias aukojo ir evangelizaciniam vakarui vadovavo mons. Vincentas Jalinskas. Daug remdamasis asmeniniu liudijimu ir gyvenimo patirtimi, monsinjoras kalbėjo apie tikėjimo svarbą žmogaus gyvenime, maldos būtinybę, artimo meilę ir gerus darbus.

Ketvirtasis evangelizacinis vakaras buvo skirtas šeimai ir visiems jai keliamiems iššūkiams, į kuriuos atsiliepia ir šių dienų bažnyčia. Vakarui vadovavo ir Šv. Mišias aukojo Lietuvos vyskupų konferencijos generalinio sekretoriaus padėjėjas, Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčios rezidentas kun. Ričardas Doveika. Gyvenimas nesusituokus, projektas „Gender lopos“, jaunų žmonių pasikeitusi vertybinė sistema, nenoras įsipareigoti - visus šiuolaikinio sekuliaraus pasaulio iššūkius šeimai aptarė kun. R. Doveika.

Penktajame evangelizaciniame vakare į visą žmogaus gyvenimą buvo pažvelgta per Velykinį slėpinį. Žvelgdamas į Prisikėlusį Kristų, kun. Julius Sasnauskas, kalbėjo apie žmogaus atsaką Dievo meilei.

Visa šeštadienio diena, popietė ir vakaras buvo paskirti aktyviausiai ir  džiaugsmingiausiai parapijos bei dekanato daliai –vaikams ir jaunimui. Iš ryto parapijos salėje rinkosi vaikai, šiemet besiruošiantys priimti Pirmąją Šv. Komuniją, kur parapijos jaunimas bei katechetai pravedė linksmą, teatralizuotą trijų valandų programą su įvairiomis užduotimis. Po pietų prasidėjo jaunimo programa, į kurią susirinko daugybė jaunų žmonių ne tik iš Raudondvario parapijos bei viso dekanato, bet ir kitų vyskupijų. Po trumpo programos pristatymo jauni žmones skirstėsi į penkias darbo grupes – „Pažink save“, kuriai vadovavo šeimos centro atstovai, diskusijų grupę su kunigu Šarūnu Petrausku, šokių grupę, giesmių grupę, bei pasirengimo taize susitikimui grupę. Vėliau beveik 300 jaunų žmonių rinkosi Raudondvario kultūros centre, kur klausėsi belgų misionieriaus Joseph Bastin paskaitos. Vėliau visi draugiškai dalyvavo Šv. Mišiose ir klausėsi koncertinės programos, kurią atliko Benas Ulevičius ir grupė „Quest“ Programą vainikavo vidurnakčio žygis į bažnyčią su žvakutėmis per miegantį miestelį - giedodami Prisikėlimo giesmes jauni žmonės ėjo į bažnyčią garbinti Jėzaus, paslaptingu būdu esančio Švč. Sakramente.

Šv. Mišių, o taip pat ir visos evangelizacinės šventės pabaigoje Raudondvario parapijos klebonas dėkojo ganytojui, visiems evangelizacinius vakarus vedusiems kunigams, taip pat viso dekanato bei Raudondvario tikintiesiems už aktyvų dalyvavimą šventėje ir išgyventą bendrystę.

Visos savaitė evangelizacijos šventės kulminacija tapo sekmadienio iškilminga Šv. Mišių liturgija, kuriai vadovavo Kauno arkivyskupijos augziliaras, vysk. Jonas Ivanauskas. Iškilmė prasidėjo Švč . Sakramento procesija aplink Bažnyčią. Homilijos metu vysk. J. Ivanauskas susiejo evangelijos ištrauką apie Emauso mokinius su šių dienų gyvenimu. Kaip mokiniai iš Emauso prisiminė, kaip jų širdys buvo užsidegusios, kai jie bendravo su Jėzumi, taip ir šiandieninis žmogus gali pasikeisti tik tada, kai savo gyvenime sutinka Dievą. „Argi galime mylėti žmogų, jeigu apie jį žinome daug informacijos. Du jauni žmonės pamilsta vienas kitas ne todėl, kad yra daug girdėję, ar daug apie kitą žino, o todėl  kad pažįsta vienas kitą ir jiems patinka būti kartu. Taip ir žmogus, kol nesusitinka Dievo kasdieniame gyvenime, negali iš tikrųjų Jo pažinti“ – kalbėjo ganytojas. Vyskupas taip pat akcentavo, kad žvelgiant į žmonijos istoriją buvo tokių laikų, kai žmonės Dievą pamiršo ir neigė tikėjimo reikalingumą. „Mes gyvename vienu iš tokių laikmečių ir tai nėra nieko naujo. Bažnyčia buvo, yra ir bus persekiojama“ –sakė ganytojas, kviesdamas kiekvieną savo gyvenime ir aplinkoje liudyti apie tikėjimą ir išganingąją Dievo meilę. Ypatingai vysk. Jonas Ivanauskas kreipėsi į jaunus žmones, taip aktyviai dalyvavusius evangelizacinėje šventėje, ragindamas jiems būti aktyviais bei džiaugsmingais tikėjimo liudytojais.

Parengė Eglė Žemaitienė

Programa

Kasdien 20-25 dienomis: 

9.00 val. Šventos Mišios.         9.30 – 11.00 Švč. Sakramento adoracija.

17.00 val. Švč. Sakramento adoracija.   18.00 val. Vakarinės šv. Mišios.

19.00 val. Evangelizaciniai vakarai – susitikimai.

Balandžio 20 d. (pirmadienis) 

18.00 val. Šv. Mišios. Mišioms vadovauja kun. teol. dr. Kęstutis Kėvalas.

18.45 Evangelizacinis vakaras skirtas mokslo, švietimo bei kitų ugdymo įstaigų bendruomenėms „Evangelizacija vakar ir šiandien“. Vadovauja kun. teol dr. Kęstutis Kėvalas.

Balandžio 21 d. (antradienis) 

18.00 val. Šv. Mišios. Mišioms vadovauja kun. Vytenis Vaškelis.

1845 val. Evangelizacinis vakaras ligoniams ir vargstantiems. Vadovauja kun. Vytenis Vaškelis.

Balandžio 22 d. (trečiadienis) 

1800 val. Šv. Mišios. Mišioms vadovauja mons. Vincentas Jalinskas.

1845 val. Evangelizacinis vakaras Caritas, Marijos legiono, maldos grupelių nariams. Vadovauja mons. Vincentas Jalinskas.

Balandžio 23 d.(ketvirtadienis) 

1800 val. Šv. Mišios. Mišioms vadovauja kun.Ričardas Doveika (Vilnius).

1845 val. Evangelizacinis vakaras šeimoms. Vadovauja teol. lic. Ričardas Doveika.

Balandžio 24 d. (penktadienis)

1800 val. Šv. Mišios. Mišioms vadovauja kun. Julius Sasnauskas OFM (Vilnius).

1845 val. Evangelizacinis vakaras vyrams. Vadovauja kun. Julius Sasnauskas OFM.

Balandžio 25 d. (šeštadienis)

2000 val. Šv. Mišios. Vakaras skirtas jaunimui.

Balandžio 26 d. (sekmadienis)

900 val. Švč. Sakramento adoracija.

1100  pagrindinė  iškilmė

Šv. Mišioms vadovauja vysk. Jonas Ivanauskas

 
   

© Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės Parapija