Paveikslas
NAUJIENOS/RENGINIAI

Choras giedojo Šiluvos atlaiduose

2014-09-17

Rugsėjo 12 d. parapijos Sumos choras lankėsi Šiluvoje. Jie giedojo Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidų iškilmių šv. Mišiose.


Piligriminė kelionė į Šiluvą

2014-09-17

Rugsėjo 12 d. kelios dešimtys mūsų parapijos tikinčiųjų  vyko į Šiluvoje vykusius Švč.M. Marijos Gimimo atlaidus. Tai Ligonių, slaugytojų ir medicinos darbuotojų diena. Daugiau apie tai  http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&ncid=2&nid=2245


Parapijos choristų kelionė

2014-09-17

     Rugsėjo 5 d. Raudondvario bažnyčios choristai ir jiems prijaučiantys vyko į ilgai planuotą kelionę į Molėtus. Buvo aplankyta sena etnografinė sodyba, senovinė dangaus šviesulių stebykla bei Molėtų observatorija.

     Pirmiausiai keliauninkai nuvyko prie Senovinės dangaus šviesulių stebyklos. Tai buvo ratas, sudarytas iš dešimties medinių stulpų su kalendoriniais ženklais bei viduryje įrengtu akmeniniu aukuru. Ekskursiją įdomiai pravedė etnologas, etnoastronomas Jonas Vaiškūnas. Jis paaiškino, kad stulpai žymi šešias pasaulio šalis ir Saulės tekėjimo bei laidos azimutus svarbiausių kalendorinių švenčių dienomis. Čia apsilankius galima susidaryti įspūdį, kaip senovėje buvo stebimi dangaus šviesuliai, atliekami kalendorinio laiko skaičiavimai. Senosios dangaus šviesulių stebyklos buvo skirtos ne tik dangaus šviesulių stebėjimams, tačiau ir tradicinėms tikybinėms apeigoms. Toliau, tęsiant kelionės maršrutą, buvo aplankyta netoli stebyklos, vaizdingoje Lenktinio ežero pakrantėje, išlikusi sena etnografinė sodyba. Pasisėmus naujų žinių ir pradedant greitai temti, buvo patraukta link Molėtų observatorijos. Kadangi buvo giedra, buvo galimybė pasižvalgyti po naktinį dangų observatorijos ekskursiniu teleskopu.  Naktinės ekskursijos dalyviai buvo supažindinami su naktinio dangaus vaizdu, planetomis, žvaigždynais ir ryškiausiomis žvaigždėmis specialaus astronominio lazeriopagalba.

     Visi pasisėmę žinių, gerų įspūdžių, o kai kas radę dar ir grybų, su gera nuotaika patraukė namų link.


Mirė Jonas Norbutas

2014-09-17

2014 m. rugsėjis 4 d. eidamas 93 –uosius metus mirė ilgametis Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės parapijos Pastoracinės Tarybos vicepirmininkas

Jonas Norbutas

     Jonas Norbutas gimė 1922 metų vasario 8 dieną Dalgų km. Tverų parapijoje ir valsčiuje. Šeimoje augo penkiese (dar du broliai ir dvi seserys). Tėvas mirė anksti, būnant penkerių metų. Meilę Dievui ir darbui, pagarbą Tėvynei ir žmonėms įskiepijo mama. Teko sunkiai dirbti, tačiau noriai lankė pradžios mokyklą, vėliau gimnaziją.

    Kaimo seniūnas Lietuvos savanoris P. Bielskis jaunus vaikinus įtraukė į aktyvią visuomeninę – tautinę veiklą: Jonas priklausė katalikiškai pavasarininkų organizacijai. Dėl aktyvios veiklos netrukus jis su broliu buvo suimti ir patalpinti i Varnių areštinę. Laimingo atsitiktinumo dėka, jie pabėgo. Tačiau legaliai negalėjo gyventi, tad apie 2 metus slapstėsi. Gerų žmonių padedamas jis pakeitė vieną pavardės raidę, „pasiėmė jaunesnio brolio gimimo metus ir vardą“ ir išvažiavo į Kauną. Kaune pavyko įsidarbinti tuometinėje Staklių gamykloje – visur buvo gerų ir suprantančių žmonių. Netrukus po išvykimo mamą ištrėmė į Sibirą, laimei grižo po keletos tremties metų. Savo tikrąjį vardą ir gimimo metus atgavo tik Nepriklausomybės laiku.  Jis tuo labai džiaugėsi ir didžiavosi.

     Per visą savo gyvenimą pasižymėjo ypatingu tikėjimo, meilės Dievui, Bažnyčiai ir žmonėms liudijimu asmeniu gyvenimu. Sovietmečio laikotarpiu Jonas buvo aktyvus Katalikų Bažnyčios narys: nuoširdžiai dalyvaudavo sekmadienio, religinių švenčių Šv. Mišiose. Dalyvaudavo uždraustuose tikinčiųjų eisenose į Šiluvą. Nuo 1964 m. aktyvus Raudondvario parapijos komiteto, vėliau Pastoracinės Tarybos narys, vėliau vicepirmininkas ir kiek jėgos leido dalyvavo mūsų parapijos veikloje. Su nepaprastu džiaugsmu sutiko Lietuvos nepriklausomybę, kuria nuoširdžiai tikėjo ir dėl kurios jis taip nuoširdžiai darbavosi ir kovojo. Katalikiškai išauklėjo savo abi dukras. Labai gero, ramaus būdo. Bažnyčiai atidavęs labai daug laiko ir energijos. Sovietmečiu būdamas Komiteto nariu, vėliau pirmininku, aktyviai kovojo gindamas Bažnyčią, dirbančius parapijoje kunigus, sunkiausiais metai rūpinosi bažnyčios remontais. Jonas – žmogus turėjęs tvirtą gyvą tikėjimą, pamaldus, labai mylintis Bažnyčią, daug metų kiekvieną dieną dalyvaudavo Šv. Mišiose, priimdavo Komunija. Nevienas žvelgdamas į jį, jo gyvenimą ir darbus dažnai pasakydavo – šventas žmogus. 2009 m. švenčiant Evangelinės žinios tūkstantmetei Lietuvai jubiliejų Kauno Arkivyskupas Sigitas Tamkevičiaus apdovanojo  Evangelinės žinios tūkstantmetei Lietuvai medaliu.

 

Būk amžinybėje suvienytas su Prisikėlusiu Kristumi ir amžinoji šviesa Tau tešviečia...

 


Motinų malda Pažaislyje

2014-09-17

   Rugpjūčio 27 d. minint šv. Moniką parapijos "Motinos maldoje" maldos grupės motinos lankėsi Pažaislyje ir meldėsi už vaikus prie "Gražiosios meilės motinos" paveikslo. Parapijos klebonas mons. Augustinas Paulauskas aukojo šv. Mišias už besimeldžiančias motinas ir jų šeimas. Homilijos metu klebonas primindamas jog šie metai yra Šeimos metai ir minint šv. Moniką ypač pabrėžė maldos svarbą ir galią, jos būtinybę šeimoje. Po šv. Mišių viena iš vienuolyno seserų surengė nuostabią ekskursiją po vienuolyno erdves, papasakojo istoriją. Pabaigoje po vienuolyno skliautais buvusiame refektoriuje vaišinosi savo pačių paruošomis vaišėmis.

 
   

© Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės Parapija