slides/raudondvario_baznycia1_1285px_6.jpg

SKELBIMAI

Holy-Spirit-Dove-small.jpg

Pradedame ruošti jaunuolius Susitaikinimo Sutvirtinimo Sakramentui 2018/19 m.


 Pradedame ruošti jaunuolius Sutvirtinimo Sakramentui. Jaunuoliai norintys ruoštis šiam sakramentui kviečiami į pirmąjį susitikimą kuris įvyks 2018 m. spalio 21d. po 10.00 valandos šv. Mišių bažnyčioje.

     Ką turėtų žinoti norintys, norintys priimti Sutvirtinimo Sakramentą. Pagal bažnytinės teisės nuostatus: Sutvirtinimą gali ir privalo priimti kiekvienas pakrikštytas ir dar nesutvirtintas žmogus. Nesant mirties pavojaus, reikalaujama, kad tas, kuris teisėtai priima Sutvirtinimą, turėtų protinį suvokimą, būtų tinkamai pasirengęs, deramai nusiteikęs ir galėtų atnaujinti Krikšto pažadus. Mūsų parapijoje Sutvirtinimui rengiami tikintieji nuo 15 m. 
    Reikalavimai sutvirtinamiesiems Sutvirtinimo sakramentui besirengiantysis turėtų suvokti, kad pasirengimu siekiama, kad jis būtų skatinamas glaudžiau vienytis su Kristumi, gyviau atsiverti Šventajai Dvasiai, Jos veikimui, Jos dovanoms ir Jos įtakai ir kad galėtų geriau imtis apaštališkosios krikščionio gyvenimo atsakomybės. Sutvirtinimo sakramentas priimamas pašvenčiamojoje malonėje, tai yra tyra širdimi, tam pasirengus Atgailos ir Sutaikinimo sakramentu, atliekant gerą išpažintį. Intensyvus maldos gyvenimas turi nuteikti nuolankiai ir paslankiai priimti Šventosios Dvasios jėgą ir malones. 

2e1ffe99b2478746714373ffbb6d4d9a.jpg

Vaikų rengimas Susitaikinimo ir Eucharistijos sakramentams 2018 - 2019 m.

     Pradedame ruošti vaikus Susitaikinimo (Atgailos)  ir Eucharistijos (Švenčiausiasis) Sakramentams. Vaikus ir jų tėvelius(globėjus) kviečiame į pirmąjį susitikimą kuris įvyks 2018 m. spalio 14 d. po 10.00 valandos šv. Mišių bažnyčioje.

     Ką turėtų žinoti tėvai, norintys, kad jų vaikai galėtų ruoštis sakramentiniam gyvenimui. Kad galima būtų teikti Eucharistiją vaikams, reikalaujama, kad jie turėtų pakankamą suvokimą ir tinkamą pasirengimą tiek, kad, pagal savo sugebėjimus, suprastų Kristaus slėpinį ir pajėgtų su tikėjimu bei pamaldumu priimti Viešpaties Kūną (BTK kan. 913).Todėl tėvai arba juos pakeičiantys globėjai, privalo pasirūpinti, kad protinį suvokimą pasiekę vaikai būtų tinkamai parengti priimti Pirmajai Šventajai Komunijai, o tuo pačiu patys nusiteikti kartu su savo atžalomis dalyvauti pasirengimo procese. Šiam sakramentui rengiami Krikšto sakramentą priėmę ir 9 - 10 metų sulaukę vaikai, kurių tėvai (globėjai) pareiškia norą, kad jų vaikai būtų rengiami dalyvauti sakramentiniame Katalikų Bažnyčios gyvenime. Nepamirština, kad Bažnyčia supranta jog neįmanoma paruošti vaikų sakramentiniam gyvenimui be pačių tėvų (ar globėjų) tikėjimo gyvenimo ir aktyvaus bendradarbiavimo su Bažnyčia.